DEKLARACJE NA ROK 2016

19 listopada 2015

Informujemy, iż zgodnie z § 2 pkt 1 Uchwały Rady Gminy Kosakowo Nr XXXIX/7/2013 z dnia 28.02 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości zamieszkałych obowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy Kosakowo deklarację zmieniającą w przypadku zmiany danych będących podstawą naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której zostanie wykazane roczne zużycie wody na danej nieruchomości zamieszkałej za rok ubiegły.
Po dokonaniu w/w obowiązku zostanie wysłana jednorazowa informacja o kwartalnym wymiarze opłaty i terminach płatności. W przypadku braku zmiany podstawy naliczania opłaty – nie ma obowiązku składania deklaracji, a opłata wskazana w roku ubiegłym nie ulega zmianie...

Czytaj dalej

ODPADY ZIELONE

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców, przypominamy, że odpady zielone (biodegradowalne) są odbierane bezpośrednio od mieszkańców przez cały rok zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Czytaj dalej

ZMIANA STAWKI ZA ŚMIECI – ODPADY NIESEGREGOWANE !!!

Przypominamy, iż firma – Pucka Gospodarka Komunalna dotychczas odbierająca odpady komunalne z terenu gminy Kosakowo jest związana umową do 31.12.2016 r.
Dodatkowo informujemy, iż od 1 stycznia 2016 roku obowiązywać będzie wyższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 7,20 zł/1m3 od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady są zbierane w sposób nieselektywny. W przypadku segregacji odpadów nadal obowiązuje ta sama stawka 3,60zł/1m3. Zmiana podyktowana jest koniecznością osiągnięcia przez gminy wymaganych poziomów recyklingu i odzysku odpadów. Jednocześnie mamy nadzieję, że podniesie
to świadomość mieszkańców o tym, że należy segregować odpady.
Zmiana stawki opłaty za odpady zbierane w sposób nieselektywn...

Czytaj dalej

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH LISTOPAD 2015

12 października 2015

WIELKOGABARYTY A

Czytaj dalej

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

25 sierpnia 2015

WIELKO

Czytaj dalej

ODPADY BUDOWLANE I REMONTOWE

15 lipca 2015

DRODZY MIESZKAŃCY
Przypominamy, iż w ramach wnoszonej opłaty za odbiór odpadów komunalnych mieszkańcy mają możliwość otrzymania bezpłatnie worka typu BIG-BAG na odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe podczas drobnych robót remontowych wykonywanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych w ilości do 1 m 3 / rok na lokal mieszkalny. Zapotrzebowania należy zgłaszać indywidualnie przez właścicieli nieruchomości do przedsiębiorstwa odbierającego odpady komunalne z terenu Gminy Kosakowo(tel. 58 673 04 20).
Do odpadów budowlanych w ramach ponoszonej opłaty zalicza się powstałe w trakcie przeprowadzanym remoncie w gospodarstwie domowym:
• gruz: ceglany, ceramiczny i betonowy; tynki, gips, cement
• gleba i grunt z wykopów
Do innych odpadów budowlanych nale...

Czytaj dalej

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

WIELKO

Czytaj dalej

MIESZKAŃCY ULICY SEZAMKOWEJ W DĘBOGÓRZU

Informujemy, że odbiór odpadów zmieszanych z ul. Sezamkowej w Dębogórzu odbywać się będzie w środy (razem z Kosakowem). Najbliższy odbiór odbędzie się
12 sierpnia 2015 roku i będzie odbywał się co dwa tygodnie. W przypadku odpadów segregowanych również należy przygotowywać je do odbioru razem z Kosakowem
tj. w czwartki począwszy od 30 lipca 2015 roku w częstotliwości co 2 tygodnie.

Czytaj dalej

Otwarto PZON w Kosakowie

16 czerwca 2015

Aby zapewnić mieszkańcom gminy Kosakowo możliwość bezpiecznego, stałego
i bezpłatnego przekazywania odpadów niebezpiecznych, do których zaliczamy m.in. niewykorzystane farby, lakiery, zużyte baterie, świetlówki, przeterminowane leki oraz wszelki sprzęt elektryczny i elektroniczny w siedzibie firmy PEKO przy ul. Chrzanowskiego 44 w Kosakowie został otwarty Punk Zbiorki Odpadów Niebezpiecznych.
Odbierane są następujące rodzaje odpadów:
• Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• Zużyte baterie i akumulatory,
• Farby, kleje,
• Środki do konserwacji i ochrony drewna,
• Rozpuszczalniki, środki czystości, substancje do wywabiania plam, aerozole,
• Niewykorzystane domowe produkty do dezynfekcji i dezynsekcji, środki ochrony roślin i opakowania po nich, inne o...

Czytaj dalej

11 MAJA – Dzień Bez Śmiecenia

8 maja 2015

Dzien_bez_smiecenia2015

rekopol znak

Poniżej znajdą Państwo przypomnienie, w jaki sposób poprawnie segregować odpady, co w danym worku/pojemniku powinno się znaleźć, a czego nie należy tam wyrzucać.

tabela – segregacja

Czytaj dalej